• FARM 

      Steinde, Ole Thomas (Master thesis, 2020-12)