• Park <’.> 

      Furuli, Simon (Master thesis, 2018-12)